Download tài liệu tại đây: TB cơ sở nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh
Phân loại: Thông báo
Số hiệu: 1068/BHXH-GĐBHYT
Người ký: PGĐ BHXH tỉnh Nguyễn Văn Chương
Ngày ban hành: 08/11/2017
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu:
Thông báo cơ sở nhận khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh