Phân loại: Thông báo
Số hiệu: TB-BHXH
Người ký: PGĐ BHXH Tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Chương
Ngày ban hành: 02/7/2018
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu:
Giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc BHXH tỉnh

Download tài liệu tại đây: Giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc BHXH tỉnh