BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN LƯƠNG TÀI

Thị trấn Thứa - Lương Tài - Bắc Ninh

 Điện thoại : 0241 3867414     Email : bhxhlt.bhxhbacninh@gmail.com

Giám đốc : Phạm Trọng Huế

Phó giám đốc : Bùi Đình Toản

Phó giám đốc : Nguyễn Văn Tuấn