Phân loại: Chương trình hành động
Số hiệu: Số 57-CTr/TU
Người ký: Phó Bí thư TT Nguyễn Hữu Quất
Ngày ban hành: 27/7/2018
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Bắc Ninh

Trích yếu

V/v thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
 
Download tài liệu tại đây: Số 57-CTr/TU