Phân loại: Nghị quyết
Số hiệu: 101/2018/NQ-HDND
Người ký: Chủ tịch Nguyễn Hương Giang
Ngày ban hành: 17/4/2018
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu

về việc quy định chế độ, chính sách và an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Download tài liệu tại đây: Số 101//2018/NQ-HĐND