Phân loại: Kế hoạch
Số hiệu: Số 1014/KH-BHXH
Người ký: Giám đốc Phạm Đức Cường
Ngày ban hành: 13/9/2018
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu

V/v thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
Download tài liệu tại đây: KH số 1014/KH-BHXH