Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH  ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc Ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, người lao động sẽ được hoàn trả lại số tiền cá nhân và đơn vị đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và quỹ bảo hiểm thất nghiệp của thời gian đóng trùng, cụ thể như sau:

1. Về các trường hợp được hoàn trả bảo hiểm xã hội.

Theo quy định tại điểm 2.1 Khoản 2 Điều 43 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

“Điều 43: Quản lý tiền thu:

2. Hoàn trả

2.1. Các trường hợp hoàn trả:

a) Đơn vị giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc di chuyển nơi đăng ký tham gia đã đóng thừa tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

b) Các trường hợp hoàn trả BHXH tự nguyện, BHYT.

c) Đơn vị chuyển tiền vào tài khoản chuyên thu không thuộc trách nhiệm quản lý thu của cơ quan BHXH tỉnh, huyện theo phân cấp.

d) Số tiền đơn vị, cá nhân đã chuyển vào tài khoản chuyên thu không phải là tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

đ) Kho bạc hoặc ngân hàng hạch toán nhầm vào tài khoản chuyên thu.

e) Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi.

g) Trường hợp đóng BHXH cho người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.”


2. Về thủ tục hoàn trả tiền bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại Điều 26, Quyết định 595/QĐ-BHXH thì:

“Điều 26. Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng:

1. Thành phần hồ sơ:

1.1. Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

1.2. Sổ BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau nộp tất cả các sổ BHXH;

1.3. Văn bản chứng thực hoặc bản kèm theo bản chính Giấy chứng tử đối với trường hợp chết.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.”

3. Về thời hạn giải quyết

- Thời hạn giải quyết hoàn trả tiền đóng BHXH bắt buộc: 10 ngày làm việc.

- Thời hạn giải quyết hoàn trả tiền đóng BHXH tự nguyện: 05 ngày làm việc.

4. Về nhận tiền hoàn trả BHXH

Người lao động nộp hồ sơ theo quy định trên cho cơ quan BHXH, sau khi có quyết định hoàn trả tiền đóng BHXH của Giám đốc BHXH tỉnh, người lao động đến nhận tiền hoàn trả tại cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc BHXH cấp huyện (nơi đóng BHXH hoặc nơi cư trú), đồng thời làm thủ tục chốt sổ, gộp sổ BHXH nếu có yêu cầu./.

Nguyễn Quốc Hoàn - CVP BHXH Bắc Ninh