1. Hồ sơ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg: (Hồ sơ 01 bộ)

a. Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng (Mẫu số 03-QĐ 613): 01 bản.

b. Hồ sơ hưởng trợ cấp mất sức lao động của đối tượng (BHXH tỉnh quản lý): 01 bộ.

c. Trường hợp người bị phạt tù nhưng không được hưởng án treo đã chấp hành xong hình phạt tù, người bị tòa án tuyên bố là mất tích trở về, người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp. Thì ngoài hồ sơ quy định trên còn có thêm giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù, hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích trở về, hoặc quyết định trở về nước định cư hợp pháp: 01 bản sao có chứng thực.

2. Hồ sơ hưởng trợ cấp mai táng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg: (Hồ sơ 01 bộ)

2.1. Đối với người đang hưởng trợ cấp hàng tháng chết:

a. Tờ khai của than nhân (Mẫu số 09A-HSB).

b. Giấy chứng tử, giấy báo tử, hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố đã chết (01 bản sao chứng thực), hoặc giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi chôn cất đối tượng chết (01 bản chính).

c. Quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng (01 bản chính).

2.2. Đối với người đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng nhưng chưa được giải quyết mà chết:

a. Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng của thân nhân đối tượng (Mẫu số 03-QĐ 613): 01 bản chính.

b. Giấy chứng tử, giấy báo tử, hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố đã chết (01 bản sao chứng thực), hoặc giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi chôn cất đối tượng chết (01 bản chính).

c. Trường hợp người bị phạt tù nhưng không được hưởng án treo đã chấp hành xong hình phạt tù, người bị tòa án tuyên bố là mất tích trở về, người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp. Thì ngoài hồ sơ quy định trên còn có thêm giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù, hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích trở về, hoặc quyết định trở về nước định cư hợp pháp: 01 bản sao có chứng thực.

d. Hồ sơ hưởng trợ cấp mất sức lao động của đối tượng BHXH tỉnh quản lý: 01 bộ.