1. Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, chi hỗ trợ tìm việc làm và chi hỗ trợ học nghề:

1.1. Hồ sơ chi trả trợ cấp thất nghiệp:

a. Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng.

b. Sổ BHXH của người lao động.

1.2. Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp một lần:

a. Quyết định hưởng trợ cấp một lần

b. Sổ BHXH (nếu có)

1.3. Hồ sơ tạm dừng hưởng BHTN, tiếp tục hưởng  BHTN, chấm dứt hưởng BHTN :

Quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

1.4. Hồ sơ chi hỗ trợ tìm việc làm:

a. Danh sách người thất nghiệp đề nghị chi trả hỗ trợ tìm việc làm (Mẫu số 04a-CTN).

b. Phiếu tư vấn giới thiệu việc làm(Mẫu số 06-CTN).

c. Hồ sơ chứng từ của người thất nghiệp theo quy định.

1.5. Hồ sơ chi hỗ trợ học nghề:

Quyết định về việc hỗ trợ học nghề đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu số 09, TT32) do cơ sở đào tạo nghề chuyển đến.

2. Hồ sơ di chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp: (Hồ sơ 01 bộ)

2.1. Hồ sơ di chuyển đi tỉnh khác:

Nhận từ trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐ-TBXH tỉnh An Giang thông báo về việc di chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp và quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2.2. Hồ sơ từ tỉnh khác chuyển đến:

a. Bản đề nghị chi trả trợ cấp thất nghiệp và bản sao quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp do TT GTVL chuyển đến.

b. Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp từ BHXH tỉnh khác chuyển đến.