Thủ tục hồ sơ Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH (01 bộ)
1. Người tham gia

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

2. Đại lý thu

- Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện  (Mẫu D05-TS).