I. Quy trình giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

 tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Ninh

 

1.     Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Ninh

-         Địa chỉ:  33 Nguyễn Đăng Đạo, Suối Hoa, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh

-         Điện thoại:  02223.875.014 - 02223. 875.015 -  0166 493 8668

 

2.     Quy trình giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động ngay sau khi chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc thực hiện nộp hồ sơ và hoàn tất thủ tục hưởng BHTN theo trình tự các bước như sau:

Bước 1: Người lao động xuất trình CMND; Sổ BHXH, Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động/Hợp đồng làm việc (bản gốc);

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp: Người lao động phải nộp hồ sơ bao gồm (Đơn đề nghị hưởng theo mẫu của Bộ LĐTBXH;Quyết định nghỉ việc có chứng thực; bản sao sổ Bảo hiểm xã hội) về Trung tâm Dịch vụ việc làm;

Bước 3: Cán bộ đối chiếu, kiểm tra hồ sơ, nghiệm thu hồ sơ, hướng dẫn người lao động nhận Quyết định trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 20 ngày làm việc theo phiếu hẹn kể từ ngày hoàn thiện hồ sơ; khi đến xuất trình phiếu hẹn, CMND, sổ BHXH(bản gốc);

Bước 4:  Trả Quyết định theo giấy hẹn; Trung tâm Dịch vụ việc làm xác nhận về việc đã giải quyết hưởng TCTN, đã giải quyết hỗ trợ học nghề vào sổ BHXH và gửi lại người lao động; hướng dẫn người lao động nộp sổ BHXH tại Cơ quan BHXH nơi người lao động nhận trợ cấp; Đăng ký học nghề miễn phí (nếu có nhu cầu);

Bước 5: Thông báo tình trạng việc làm hàng tháng với Trung tâm DVVL về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian đang hưởng TCTN; Chuyển hưởng Trợ cấp thất nghiệp (nếu chuyển tỉnh khác).

Chú ý: Người lao động không đến Trung tâm DVVL thông báo tìm kiếm việc làm theo lịch hẹn, sẽ bị dừng trợ cấp thất nghiệp của tháng kế tiếp; Người lao động sẽ bị chấm dứt hưởng TCTN trong trường hợp 03 lần liên tục không thông báo tìm kiếm việc làm theo quy định.

Bước 6: Lĩnh tiền trợ cấp thất nghiệp theo hướng dẫn của Cơ quan BHXH nơi nhận trợ cấp thất nghiệp.II. Quy trình giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp
tại điểm giao dịch huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

 

1.     Điểm giao dịch Gia Bình: 

-         Địa chỉ: Thị trấn Đông Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

-         Điện thoại:        02223.670.535 - 02223. 670.536

 

2.     Quy trình giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bước 1: Người lao động xuất trình CMND; Sổ BHXH, Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động/Hợp đồng làm việc (bản gốc); Cán bộ tại điểm tư vấn chính sách, giới thiệu vị trí việc làm trống tại Sàn giao dịch, Sàn online Gia Bình;

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp: Người lao động phải nộp hồ sơ bao gồm (Đơn đề nghị hưởng theo mẫu của Bộ LĐTBXH; quyết định nghỉ việc có chứng thực; sổ Bảo hiểm xã hội  foto) tại Điểm giao dịch Gia Bình;

Bước 3: Nghiệm thu hồ sơ, hướng dẫn người lao động nhận Quyết định trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 20 ngày làm việc theo phiếu hẹn; khi đến xuất trình CMND, phiếu hẹn, sổ BHXH(bản gốc);

Bước 4: Nhận Quyết định trợ cấp thất nghiệp, Quyết định học nghề tại Điểm giao dịch Gia Bình; Điểm giao dịch Gia Bình xác nhận về việc đã giải quyết hưởng TCTN, đã giải quyết hỗ trợ học nghề vào sổ BHXH và gửi lại người lao động; hướng dẫn nộp sổ BHXH tại Cơ quan BHXH nơi nhận trợ cấp thất nghiệp; Đăng ký hỗ trợ học nghề theo quy định (nếu có nhu cầu);

 Bước 5: Thông báo việc làm hàng tháng với Điểm giao dịch Gia Bình về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian đang hưởng TCTN; Xác nhận thông báo việc làm hàng tháng của lao động;

Chú ý: Nếu người lao động không thông báo tìm việc làm theo lịch hẹn, sẽ bị dừng trợ cấp thất nghiệp của tháng kế tiếp; Người lao động sẽ bị chấm dứt hưởng TCTN trong trường hợp 03 lần liên tục không thông báo về tình trạng tìm kiếm việc làm theo quy định.

Bước 6: Chuyển hồ sơ, thông báo tìm việc làm về Trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Ninh (phòng BHTN)./.