Thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ chính trị; Đề án lộ trình Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020; Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/09/2009 của Ban bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới; Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 6 về “Đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật BHYT, tiến tới BHYT toàn dân”; Quyết định số 1167-QĐ/TTg ngày 28/06/2016 của thủ tướng chính phủ về điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020; Những nội dung cơ bản của Luật BHYT.

Năm 2018, với chủ đề “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cơ sở”, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã đưa ra 6 thông điệp gồm: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) BHYT tuyến cơ sở, tạo điều kiện cho nhân dân thụ hưởng chính sách BHYT; KCB BHYT tại tuyến cơ sở để được chăm sóc sức khoẻ và giảm chi phí KCB; tập trung nguồn lực cho y tế cơ sở vì mục tiêu phát triển bền vững BHYT toàn dân; tham gia BHYT để bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình và cộng đồng; thực hiện BHYT hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình; tham gia BHYT là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình.

Ngày 14/06/2018, BHXH tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn số 623/BHXH-VP chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã, thành phố bám sát nội dung Kế hoạch số 2090/KH-BHXH và Công văn số 2168/BHXH-TT của BHXH Việt Nam xây dựng chương trình tổ chức triển khai thực hiện đợt truyền thông cao điểm nhân dịp kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (01/7), phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương. Trong đó tập trung: truyền thông đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHYT; ý nghĩa của Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7). Mục tiêu của chiến dịch truyền thông nhằm  nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân trong thực thi pháp luật về BHYT, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở đáp ứng sự hài lòng của người dân; đồng thời góp phần mở rộng diện bao phủ BHYT, hướng tới BHYT toàn dân. 

Công văn của BHXH tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị chủ động tham mưu, báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật BHYT 6 tháng đầu năm 2018; đề xuất các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHYT năm 2018. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, các cơ sở KCB ở địa phương tăng cường thông tin truyền thông về những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, các quy định về thông tuyến KCB, giá dịch vụ y tế, hướng dẫn tham gia BHYT hộ gia đình, vv...

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền của BHXH tỉnh, BHXH thành phố đã tiến hành treo băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, các cơ sở KCB và trên các tuyến đường phố chính về ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (01/7/2018) và các nội dung có liên quan. Phối hợp với Đài Phát thanh thành phố và Đài Truyền thanh các phường, xã tăng thời lượng, số lượng tin, bài tuyên truyền về BHYT, BHXH. Đồng thời phối hợp tổ chức các Hội nghị đối thoại, tư vấn trực tiếp những điểm mới của Luật BHXH, BHYT trực tiếp tại Hội trường UBND và Nhà văn hóa các phường, xã; tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp được nghe giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách về BHXH, BHYT.Qua đợt tuyên truyền cao điểm về BHXH, BHYT năm 2018 tại thành phố Bắc Ninh đã ghi nhận sự khởi sắc mạnh mẽ với nhiều nội dung đổi mới, phong phú, thiết thực góp phần đưa chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến đông đảo quần chúng nhân dân, người lao động. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, Chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân trong thực thi pháp luật về BHYT, nhất là việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở đáp ứng sự hài lòng của người dân; từng bước tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn thành phố trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

                                                                                  
      Hoàng Văn Hiển

                                                                    Phó Giám đốc BHXH thành phố Bắc Ninh